dissabte, 1 de maig de 2021

Arriba l'estiu: OFERTES DE TREBALL

 No us perdeu el cercador de feina activa i les ofertes de treball que van arribant a l'Institut.

Mireu l'oferta de treball als enllaços del lateral del blog.dijous, 11 de febrer de 2021

Preinscripció Ensenyaments Espotius Curs Escolar 2021-2022

Jornades de Portes Obertes 2021 (Presencial amb cita prèvia)

GUIA DEL MEDI NATURAL + ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Dia: Dimecres 5 DE MAIG DE 2021

1R GRUP: 17 HORES

2N GRUP: 19 HORES

 Oferta INSTITUT ILLA DE RODES:

- BLOC COMÚ CICLE INICIAL - 30 places + 30 places (80h semi presencial): 2 cursos durant el curs escolar.

Inici setembre 2021 (TARDA-VESPRE: 16h-20h)

Inici març 2022 (TARDA-VESPRE: 16h-20h)

- BLOC COMÚ CICLE FINAL - 30 places (180h semi presencial): 1 curs durant el curs escolar.

Inici febrer 2022  (TARDA-VESPRE: 16h-20h)

- BLOC ESPECÍFIC CICLE INICIAL:

Salvament i socorrisme - 30 places: inici setembre 2021 (180 hores - horari dll-dv TARDA-VESPRE 17h a 22h)

Vela - 30 places: inici març 2022 (120 hores - calendari i horari intensiu TOT EL DIA)

Piragüisme - 30 places: inici octubre 2021 i/o maig 2022 (100 hores - calendari i horari intensiu TOT EL DIA)

- BLOC ESPECÍFIC CICLE FINAL:

Salvament i socorrisme - 30 places: inici febrer 2022 (300 hores - TARDA-VESPRE de 17h a 22h)

- BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA CICLE INICIAL:

Salvament i socorrisme: 115 hores.

Vela: 80 hores.

Piragüisme: 150 hores.

- BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA CICLE FINAL:

Salvament i socorrisme: 180 hores.

Preus públics:

Matrícula: 15 euros.

Bloc comú:

Bloc comú cicle inicial: 136 euros.

Bloc comú cicle final: 306 euros.

Bloc específic + Mòdul de formació pràctica:

Cicle inicial Salvament i Socorrisme: 513,5 euros.

Cicle final Salvament i Socorrisme: 1018,5 euros.

Cicle inicial Vela: 716,5 euros.

Cicle inicial  Piragüisme: 559,5 euros.


IMPORTANT:

1- INSCRIPCIÓ PROVA ESPECÍFICA* D'ACCÉS (SALVAMENT I SOCORRISME, VELA I PIRAGÜISME) - TELEMÀTICAMENT AL SEGÜENT ENLLAÇ

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ: 3 AL 21 DE MAIG DEL 2021

2- PREINSCRIPCIÓ A L'INSTITUT ILLA DE RODES

PERÍODE PREINSCRIPCIÓ: 3 AL 21 DE MAIG DEL 2021 (presencial a l'institut)

RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022. AQUÍ

Instruccions preinscripció: 

La sol·licitud de preinscripció AQUÍ es formalitza i es presenta al centre, acompanyada de la documentació acreditativa, dins el termini de presentació de sol·licituds. Es pot presentar més d'una sol·licitud per accedir a aquests ensenyaments quan es tracti de preinscripcions a crèdits o mòduls solts i no coincidents.

Documentació acreditativa:

5.1 Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent que identifica la persona sol·licitant:

- L'original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne/a és menor d'edat també s'ha de presentar:

- L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

5.2 Criteris específics de prioritat.

a) Qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés a aquests ensenyaments. Per al grau superior, la qualificació que cal considerar és la mitjana entre la del títol de tècnic/a esportiu i la de l'altre requisit acadèmic d'accés al·legat.

Documentació acreditativa:

-Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l'accés a aquests ensenyaments.

En el cas dels alumnes que han completat els estudis d'ESO: certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa o, si es tracta d'estudis antics, l'original i una còpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.

Si l'alumne/a encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió: certificació de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s'indica a l'apartat 5.1 de l'annex 5. (llegir resol·lució)

En el cas dels alumnes procedents d'estudis estrangers, s'aplica també el que s'estableix a l'apartat 5.2 de l'annex 5. (llegir resol·lució)

b) Si el domicili de la persona sol·licitant es troba ala zona educativa del centre: 2 punts. En el cas dels cicles d'ensenyaments esportius, la zona educativa dels centres que els imparteixen és tot Catalunya.

Documentació acreditativa:

- L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

c) Si s'ha fet la prova específica d'accés a l'especialitat esportiva corresponent en qualsevol de les convocatòries de la Generalitat de Catalunya, o s'ha obtingut l'acreditació dels requisits esportius del Departament d'Educació de la Generalitat: 1 punt.

Documentació acreditativa:

- L'original i una còpia del certificat de superació de la prova específica o certificat d'acreditació dels requisits esportius. (EXEPCIONALMENT: DOCUMENT ACREDITATIU D'INSCRIPCIÓ A LA PROVA ESPECÍFICA D'ACCÉS - AQUÍ)

5.3 Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell: s'estableix a l'apartat 4.3. (llegir resol·lució)

6. Assignació

Per assignar les sol·licituds, aquestes s'ordenen de manera descendent d'acord amb la puntuació obtinguda en sumar la qualificació mitjana del requisit d'accés i la puntuació dels altres criteris al·legats i acreditats. Si es produeix un empat, s'aplica el sorteig que es preveu en el punt 4 d'aquest annex.

8. Situacions específiques que impliquen reserva de plaça:

Reserva del 5 % de les places per a qui acrediti algun grau de discapacitat.

Reserva del 10 % de les places per a esportistes d'alt rendiment.

Reserva del 10 % de les places per a qui accedeix per superació de la prova general d'accés que substitueix els requisits acadèmics d'accés.

Reserva del 10 % de les places per a qui acrediti l'homologació del diploma federatiu o la correspondència establerta en la disposició addicional quarta i la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 de octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021.
- Termini per presentar una reclamació: del 9 al 15 de juny de 2021 (presencial a l'institut)
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021.
- Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2021, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).
- Publicació de la llista ordenada: 23 de juny de 2021.
- Publicació de l'oferta final: 7 de juliol de 2021.
- Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 9 de juliol de 2021.
- Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 12 al 16 de juliol de 2021, ambdós inclosos.


3- MATRICULACIÓ A L'INSTITUT ILLA DE RODES

PRIMER PERÍODE DE MATRÍCULA: 

del 12 al 16 de juliol de 2021, ambdós inclosos.


SEGON PERÍODE DE MATRÍCULA: GENER/FEBRER 2022


Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.
  • Superar una prova específica d'accés de vela amb aparell fix i aparell lliure, que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la navegació esportiva a vela amb aparell fix i lliure, amb un nivell suficient per desenvolupar les tasques pròpies de la iniciació esportiva en condicions de vent fins a deu nusos. Aquesta prova té assignada una càrrega horària en el títol de 220 hores sobre la durada total del cicle inicial.

*Superació de la prova específica d'accés és un requisit indispensable per matricular-se en els 


dilluns, 18 de gener de 2021

Matrícula Cicle inicial: Bloc Comú, Vela i Piragüisme.

 Propers cursos:

- Cicle inicial de vela (abril)

- Cicle inicial de piragüisme (maig)

- Bloc comú cicle inicial (intensiu mes de març)


Matrícula: Mes de febrer del 2021

Contacte: b7006851@xtec.cat

dimarts, 1 de setembre de 2020

Nou període d'inscripció del 8 al 14 de setembre

Si no t'has pogut matricular al cicle inicial de SALVAMENT I SOCORRISME, VELA o PIRAGÜISME, encara hi estàs a temps. 

Nou període d'inscripció del 8 al 14 de setembre (CITA PRÈVIA: truca a l'institut 972154383 i et donarem hora).

Per fer-ho, hauràs de presentar:

El document conforme has superat la prova específica d'accés o hi estàs apuntat/da (enllaç inscripció prova: del 31 d'agost al 13 de setembre).

Tenir el títol de graduat en ESO o equivalent a efectes acadèmics o haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà de formació professional (o haver superat la prova general d'accés als cicles d'ensenyaments esportius de grau mitjà).

Fotocòpia DNI i targeta sanitària.


NOVA DATA D'INICI DEL BLOC COMÚ I EL CICLE INICIAL DE SALVAMENT I SOCORRISME: 28 DE SETEMBRE DEL 2020
dimarts, 21 de juliol de 2020

Prova específica d'accés

Nou període d'inscripció a la prova específica d'accés: 
SALVAMENT I SOCORRISME 
VELA  
PIRAGÜISME 
(superar la prova és un requisit indispensable per matricular-se als estudis d'ensenyaments esportius)
Inscripció (aquí): entre els dies 31 d'agost i el 13 de setembre de 2020
Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 14 de setembre de 2020
Llistes d'admesos o exclosos
-provisionals: a partir del 16 de setembre
-definitives: a partir del 25 de setembre
Proves: entre els dies 26 de setembre i 12 d'octubre de 2020

Coneixem més el Salvament i Socorrisme gràcies a la Ràdio


Entrevista de Rne4, en el programa més que esport (Francesc Cruanyes) a la nostra formadora de Creu Roja; Anna Cervià.


Matrícula del 1 al 7 de setembre del 2020

Preinscripcions:

Salvament i socorrisme: TOTHOM ADMÈS.
Vela: TOTHOM ADMÈS.
Piragüisme: TOTHOM ADMÈS.

Matrícula:

Període: 1 al 7 de setembre del 2020. 

INSTRUCCIONS

Documentació:

  • Porteu documents originals que vau enviar a la preinscripció.
  • Certificat de superació de la prova específica d'accés.

dimarts, 2 de juny de 2020

Cercador de cursos de cicles d'ensenyaments esportiusConsulta la oferta de cicles d'ensenyaments esportius de l'Insitut Illa de Rodes en el següent cercador. Pots diferenciar bloc comú: cicle inicial i cicle final, i els blocs específics per especialitat.

divendres, 29 de maig de 2020

Inscripció proves específiques d'accés


Calendari i lloc de les proves (Consulteu per especialitat la data de realització de la prova)


Inscripció: entre els dies 8 i 17 de juny de 2020

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 18 de juny de 2020

Llistes d'admesos o exclosos:

-provisionals: a partir del 22 de juny de 2020
-definitives: a partir de l'1 de juliol de 2020

Ensenyaments esportius prova específica (visualitza el tutorial de com inscriure's a les proves)

dilluns, 25 de maig de 2020

Preinscripció Ensenyaments Esportius

El termini per presentar la sol·licitud de preinscripció (primer període) és del 2 al 17 de juny de 2020.

Cicle inicial: salvament i socorrisme, vela i piragüisme.

Preinscripció: enllaç

Informació per la sol·licitud de la preinscripció:

CODI DE CENTRE: 17006851
NOM: Institut Illa de Rodes
ESPECIALITAT: Salvament i socorrisme / Vela amb aparell fix i aparell lliure / Piragüisme
NIVELL O CICLE: Cicle inicial (LOE)
GRAU: Mitjà


Requisits d'accés al cicles de grau mitjà

Primer nivell o cicle inicial:

Tenir el títol de graduat en ESO o equivalent a efectes acadèmics o haver superat 
el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà de formació 
professional (o haver superat la prova general d'accés als cicles d'ensenyaments
 esportius de grau mitjà).

Superar la prova específica d'accés o acreditar els mèrits esportius corresponents
 de la modalitat o especialitat (en els casos que estan establerts).